Dây chuyền máy lọc nước độ dẫn điện thấp

Dây chuyền được thiết kế đảm bảo chất lượng thành phẩm nhỏ hơn 5  μS/cm (micro-Siemens per centimetre) trong các ngành sản xuất yêu cầu chất lượng tinh khiết