Hệ thống châm hóa chất tự động

Hệ thống châm hóa chất tự động có thể đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật dễ dàng và đáng tin cậy.
– Chính xác với liều lượng cao
– Kiểm soát và điều chỉnh tỷ lệ hóa chất
– Dễ lắp đặt và bảo dưỡng