Hệ thống tuyển nổi tách bằng thải khí

– Tuyển nổi tách khí là quá trình xử lý tách cặn lơ lửng, dầu và các chất ô nhiễm qua việc nổi bong bóng khí.