Hệ thống lọc nước UF, MF, Nano có khác biệt chính giữa vi lọc MF, lọc nano NF và siêu lọc UF là kích thước lỗ của màng. Với mỗi quy trình lọc khác nhau, một loạt các yếu tố bị chặn hoặc đi qua với nước.

Hệ thống lọc nước vi lọc MF (microfiltration): Vi lọc là quá trình loại bỏ vật lý chất rắn lơ lửng khỏi nước, thông qua một màng. Các bộ lọc được sử dụng trong vi lọc có kích thước lỗ khoảng 0,1 micron. Vi khuẩn và chất rắn lơ lửng có thể được loại bỏ thông qua vi lọc.

Hệ thống lọc nước siêu lọc UF (ultrafiltration): Siêu lọc chặn mọi thứ mà vi lọc MF có thể thêm vi rút. Siêu lọc UF đòi hỏi áp suất cao hơn một chút để đạt được điều này. Bộ lọc siêu lọc có kích thước lỗ khoảng 0,01 micron.

Hệ thống lọc nước Nano (nanofiltration): Màng lọc nano thường loại bỏ 50% – 90% các ion đơn hóa trị như clorua hoặc natri. Bộ lọc lọc nano có kích thước lỗ khoảng 0,001 micron