Thiết bị xử lý hóa chất
– Hệ thống châm hóa chất tự động
– Hệ thống đường ống dẫn, trộn hóa chất
– Cánh khuấy
– Injector