Thiết bị xử lý hóa chất
– Hệ thống châm hóa chất tự động
– Hệ thống đường ống dẫn, trộn hóa chất
– Cánh khuấy
– Injector

-17%

Thiết bị xử lý hóa chất

Cánh khuấy

600 500
-10%

Thiết bị xử lý hóa chất

Ejector

100 90
-5%
-5%

Thiết bị xử lý hóa chất

Hệ thống dẫn trộn hóa chất

2.000 1.900