Hệ thống máy lọc nước điện trở suất cao

Hệ thống có nhiều cấp xử lý tạo ra thành phẩm cuối đạt được từ 1 đến 18,2 MΩ.cm (Megohm-cm) theo yêu cầu từng lĩnh vực sản xuất công nghiệp.