Các loại vật liệu lọc máy lọc nước sinh hoạt:
– Vật liệu than hoạt tính dạng hạt từ gáo dừa, than non, than bùn Calgon, Jacobi…
– Vật liệu khử sắt, mangan, H2S: Watts Filox-R, Birm, Greensand
– Vật liệu trao đổi ion: Cation, Anion, Mixed Bed resin
– Vật liệu đặc biệt khác: Micro-Z, Anthracite, Calcite Neutralizer, KDF …