-20%
-20%

Thiết bị thả và tuyển nổi

Giá thể sinh học hỗn hợp

10 8
-20%

Thiết bị thả và tuyển nổi

Giá thể sinh học nhựa bán mềm

10 8
-20%

Thiết bị thả và tuyển nổi

Giá thể sinh học thả mềm

10 8
-20%

Thiết bị thả và tuyển nổi

Hệ thống giá thể sinh học cao su

10 8
-4%

Thiết bị thả và tuyển nổi

Hệ thống tuyển nổi tách bằng thải khí

5.000 4.800
-1%

Thiết bị thả và tuyển nổi

Máy tuyển nổi công suất cao

10.000 9.900