Xử lý sinh học nước thải:
– Hệ thống xử lý MBR
– Hệ thống xử lý chôn ngầm
– Hệ hống xử lý tích hợp
– Hệ thống SBR
– Hệ thống phản ứng kỵ khí IC
– Hệ thống phản ứng kỵ khí UASB
– Hệ thống phản ứng kỵ khí EGSB

-4%

Xử lý sinh học

Bể phẩn ứng kỵ khí IC

50.000 48.000
-2%
-10%

Xử lý sinh học

Màng lọc MBR PP

200 180
-5%

Xử lý sinh học

Màng lọc MBR PVDF

200 190
-5%

Xử lý sinh học

Màng lọc MBR-PVC

200 190
-4%

Thiết bị môi trường

Xử lý sinh học bằng màng MBR

50.000 48.000