Khung song chắn hình trống quay

– Hệ thống loại bỏ các chất rắn, rửa  tiêu thoát nước.
 Nước thải từ kênh chảy đến đổ trực tiếp vào bộ phận sàng lọc, giữ lại các chất rắn tốt mà không bị tắc nghẽn, phía trước bộ phận sàng lọc, một tấm ngăn chặn nước thải chưa được sàng lọc đi qua khung song chắn.
 Bất kỳ vật liệu vẫn còn trong bộ phận sàng lọc được lấy ra bởi một hệ thống phun rửaHệ thống này cũng rửa các vật liệu hữu cơ trở lại kênh dẫn.

Mã: WA Danh mục: