Khung song chắn thủ công

Khung song chắn thủ công được sử dụng để loại bỏ các vật lớn trong nước thải như giẻ ráchchai nhựa, gạch, chất rắn,  đồ chơi trước khí đưa nước thải vào nhà máy xử lý.

Mã: MBS Danh mục: