Than họat tính gáo dừa dạng hạt Jacobi

Than họat tính gáo dừa dạng hạt Jacobi hấp thu các chất ô nhiễm  Clo, Hóa chất hữu cơ, Phân bón, Trầm tích, Mùi hóa học, Thuốc trừ sâu, Chất tẩy rửa, Chloramines, TCE (Trichloroethylene), EDB (Ethylene dibromide), THM (Trihalometthanes).