Máy tách dầu và nước

Hoạt động tách dầu dựa trên việc sử dụng các dung sai tương đối gần (1/ 4″ đến 3/4″ hoặc lớn hơn) diện tích bề mặt làm giảm khoảng cách một giọt dầu phải đi trước khi nó đạt đến một bề mặt thu gom dầu. Các tấm được làm bằng vật liệu kỵ nước (chất chống thấm nước) và ưa dầu (hút dầu). Khi giọt dầu tiếp xúc với các tấm, nó đạt đến một vùng vận tốc bằng không và bám vào bề mặt tấm hút dầu. Các bề mặt nhận dầu và tách nước.